Bát Chánh Đạo – Con đường đưa đến chấm dứt khổ đau

70,000 VNĐ

Bát Chánh Đạo – Con đường đưa đến chấm dứt khổ đau

Bhikkhu Bodhi
Thích Thiện Chánh dịch
NXB Hồng Đức -230 trang

Trích Lời Tựa
Trọng tâm giáo lý của đức Phật xoay quanh hai giáo Pháp căn bản. Thứ nhất giáo lý Bôn sự thật cao quý (The Four Noble Truths), trong đó đức Phật chân đoán chính xác căn bệnh khổ và đưa ra phương pháp trị liệu thiết thực để chửa cản bệnh này. Thứ hai giáo lý Bát chánh đạo (The Noble Eightfold Path), tức phương pháp tu tập thực tiền để nhổ bật và diệt trừ tận cùng gốc rẻ thâm sâu của khổ.

Cuốn sách”-này được trình bày bằng một lối viết mộc mạc và trong sáng, giải thích kỹ lưỡng và súc tích về Con dường chân chính này. Dựa trên nền tảng vững chắc của chính mình về giáo lý của dức Phật, tác già khảo sát từng chi phần của Con dường này giúp chúng ta hiểu chính xác những gì mà giáo lý này dã chi ra trên con đường tu tập thực tiền, ở chương cuối, tác giả đã cho thấy chức nàng tương ứng của từng con dường tu tập trong các chi phần Bát chánh dạo, mang lại sự chứng đắc mục tiêu của Phật giáo: giác ngộ và giải thoát…

Bát Chánh Đạo - Con đường đưa đến chấm dứt khổ đau
Bát Chánh Đạo – Con đường đưa đến chấm dứt khổ đau

70,000 VNĐ