Bích Nham Lục

45,000 VNĐ

Bích Nham Lục

Thích Thanh Từ
Tái bản lần thứ 3

NXB Tôn Giáo – 530 trang

Lời người dịch
Bích Nham Lục là tập sách rất quan thiết trong Thiền môn, nhưng rất khó hiểu và khó dịch. Tuy nhiên vì phải cố gắng để dịch giúp phần nào cho người sau, buộc lòng phải dịch. Mỗi tắc được chìa làm 4 hoặc 5 phần: Lời dẫn, Công án, Giải thích, Tụng, Giải tụng. Bản dịch y cứ theo Bích Nham Lục  trong Thiền Học Đại Thành và Thiền tông tập thành bổ túc nhau///

Bích Nham Lục Thích Thanh Từ
Bích Nham Lục

45,000 VNĐ