Bóng nguyệt lòng sông

90,000 VNĐ

Bóng nguyệt lòng sông

 Thích Nữ Trí Hải –
Đúc kết một số Pháp thoại 1990-2000 tại Thiền Viền Vạn Hạnh

NXB Hồng Đức – 235 trang

Bóng nguyệt lòng sông là tựa trong 23 bài Pháp thoại của Cố Ni Sư được giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh trong khoảng 1990-2000 về những chủ đề Phật pháp: Có và Khộng,, Phát tâm bồ đề, Kinh Tịnh Danh, Hạnh độc cư,  Bốn Chân lý, Sống trong hiện tại, Thánh đạo, Ngũ uẩn giai không, Bản hoài Tu sĩ, Vô biên phiền não đoạn, Thần thông, Dục và khổ, Phước đức, Pháp quy y trong truyền thống Đại thừa.. ,
Có không bóng nguyệt lòng sông , Ai hay không có có không là gì…

Bóng nguyệt lòng sông
Bóng nguyệt lòng sông

90,000 VNĐ