Chú Tâm Phú

224,000 VNĐ

Chú Tâm Phú
Tục tạng kinh tập 63 số 1231
Thiền sư Vĩnh Minh DiênThọ
Hậu học Đặng Hữu Trí Việt dịch – Vương Đăng Khải hiệu đính

NXB Hồng Đức –  645 trang Bìa cứng

Chú tâm phú là một trước tác Thiền thi độc đáo của Thiền sư Diên Thọ lùc trụ trì chùa Vĩnh Minh, được viết theo thể phú vịnh nói về Chơn tâm, lại được chính Sư chú giải và dẫn chứng cụ thể, hiển bày những đặc điểm trọng yếu của tâm, một dung hợp tuyệt mỹ giữa Tổ sư Thiền và Tịnh Độ, cũng như giữa giáo ngoại và giáo nội…

Chú Tâm Phú
Chú Tâm Phú

224,000 VNĐ