Đại Cương Luận Câu Xá

70,000 VNĐ

Đại Cương Luận Câu Xá
Thích Thiện Siêu

(Tái bản có bổ sung)
NXB Tôn giáo – 673 trang

Đọc Đại Cương Luận Câu Xá và các Luận thư A Tỳ Đạt Ma khác cho thấy lịch sử chuyển biến về tư tưởng Phật giáo từ sau ngày phân chia  Bộ phái Thượng toạ bộ và Đại chúng với sự tranh biện về giáo lý giữa các bộ phái suốt một thời gian dài trên 100 năm sau kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai tại Tỳ Xá Ly

Riêng Luận Câu Xá còn có một vị trí rát quan trọng đối với Hữu Bộ cũng như Luận Thắng Pháp tập yếu của ngài A nậu lâu đà có một vị trí rất quan trọng đối với Tân Thượng Tọa Bộ. Và có thể nói mộn tâm lý, đạo đức học Phật giáo cũng đã được các Luận này trình bày khá đầy đủ

 

Đại Cương Luận Câu Xá
Đại Cương Luận Câu Xá

70,000 VNĐ