Đạt Ma Tổ Sư Luận

75,000 VNĐ

Đạt Ma Tổ Sư Luận
The Zen Teaching of Bodhidharma
Sách Song Ngữ

Việt ngữ Chánh văn: HT. Thích Thanh Từ
Anh ngữ: Red Pine
Dịch và phụ chú: Thích Nữ Thuấn Bạch
NXB Hồng Đức – 255 trang

LỜI ĐẦU SÁCH

Quyển Đạt ma Tổ Sư Luận song ngữ này được soạn thảo cho lớp Phật pháp tiếng Anh và cho giới trẻ người Việt học Phật. Đâv là một phần việc trong chương trình giới thiệu những bân dịch hiện nay về văn bản Thiên cô điển.
Tôi xin chân thành câm tạ dịch giả Red Pine đã hoan hỷ cho phép xử dụng bàn dịch Anh ngữ The Zen Teaching of Bodhidhanna cùa ông từ nguyên văn chữ Hán
Bàn dịch Việt ngữ và giảng giải tôi xin phép được xử dụng của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ. Tôi đã dịch lời giáng của Hòa Thượng sang tiếng Anh và có thêm vài phụ chú.

Xin hồi hướng công đức hoàn thành quyển sách nàv cho tất cả những người học và tu thiền.

Thích Nữ Thuần Bạch

Hết hàng