Giảng giải Kinh Gò mối

55,000 VNĐ

Giảng giải Kinh Gò mối

Vammika Sutra – Mahasi Sayadaw
TK Pháp Thông dịch
NXB Hồng Đức – 217 trang

Tựa
Trong sổ những bài kinh Phật nổi tiếng được thiền Mahasĩ Sayãdaw giảng giải, Kinh Gò Mối (Vammika Sutra) được xem là một trong những bài kinh cực kỳ lý thú, dó Sự Thật của Pháp được tiết lộ theo cách đơn giản và hiệu quả nhất, cũng như băng những từ ngữ rõ rệt nhất.
Ánh sáng tài hoa trong những bài thuyết giáng của thiền sư .làm sáng tỏ và làm rõ được những chồ tối nghĩa mơ hồ ở những bài Pháp mang tính triết lý cao siêu vốn  không dề hiếu đối với một người có tri thức bình thường.

Bài kinh thú vị này đầu tiên do Đức Phật thuyết và sau đó được tác giả, thiền sư Mahasĩ Sayãdaw, làm sáng tỏ đã làm hiển thiên tài của Đức Phật, Bậc Nhất Thiết Trí, theo cách ngắn gọn và ấn tượng nhất.
Trong bài giảng này, thiền sư đã giới thiệu một cách chính xác pháo hành Thiền Minh Sát, với nhửng chi tiết nổi bật đưa người đọc đến gần hơn với Niết Bàn…
Kinh Gò Mối Mahasi Sayadaw
Giảng giải Kinh Gò mối

55,000 VNĐ