Kinh Duy Ma Cật trong lộ trình giải thoát

90,000 VNĐ

Kinh Duy Ma Cật trong lộ trình giải thoát
Mô Hình hoằng truyền Bồ Tát Đạo trong xu thế văn hóa thời đại

Tác Giả:Trần Quang Thuận
NXB Hồng Đức 389 trang

Đây là những đề tài chúng tôi trình bày cho chư Tăng Ni tham dự khóa học tại Phật Học Viện Quốc Tế, California, Hoa Kỳ năm 2005. Chúng tôi lần lượt đi qua những cầy cầu nối liền Phật giáo Nguyên Thủy với Phật giáo Đại thừa trong đó có cây cầu Duy Ma Cật

KInh-Duy-Ma-Cat trong lộ trình giải thoát
Kinh Duy Ma Cật trong lộ trình giải thoát

90,000 VNĐ