Long Thọ Thất Thập Không Tính Luận

150,000 VNĐ

Long Thọ Thất Thập Không Tính Luận / Tổ sư Long Thọ

Vũ Thế Ngọc Dịch Chú
NXB Hồng Đức 323 trang

Thất Thập Không Tính Luận (Sũnyatãsaptati-kãrikã – Seventy Verses on Emptyness) của Tổ Sư Long Thọ là một luận cực thâm viễn từ xưa đã hiếm có luận sư giảng cứu. Mặc dù không còn nguyên tác ngoài những đoạn trích dẫn nhưng chúng ta may mắn còn nhiều bản dịch Tạng văn. Trong Đại tạng Hán ngữ Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh in đầu thế kỹ XX chúng ta cũng chỉ được biết các bậc thạc đức nói đến tên luận mà chưa thấy bản dịch hay chú sớ nào xuất hiện. Trong lần in này, tôi cho in thêm bản Sanskrit tái tạo từ bản Tạng văn cùng hai bản dịch mới Hoa ngữ và Anh ngữ để giúp độc giả có đủ văn bản khi so sánh. Bản Việt ngữ Thất Thập Không Tính Luận lần này dù đã được cố gắng sửa lỗi, nhuận sắc và tiếp tục dùng Trung Luận như cơ bản tham chiếu, nhưng trong giới hạn cá nhân tôi vẫn thấy rất khó có thể trình bày dễ hiểu hơn. Vì vậy tôi cho in lại hai tiểu luận “Nhập Môn Triết Học Tính Không” và “Triết Học Long Thọ” được dùng như chú giải chi tiết cho luận này. Phụ lục cuối sách là “Bảng Tra Phạn Tạng Anh Việt Hán”.

Các Tác Phẩm khác trong bộ sách về Long Thọ – Tính Không và Trung Quán

Triết Học Long Thọ – Trung Quán Tông

That-thap-khong-tinh-luan
Long Thọ Thất Thập Không Tính Luận

150,000 VNĐ