Luận Đại Thừa 100 pháp

60,000 VNĐ

LUẬN ĐẠI THỪA 100 PHÁP
Soạn: Bồ Tát Thiên Thân. Hán dịch:  Pháp Sư Huyền TrángDịch: Lê Hồng Sơn
NXB: Hồng Đức 2013 – 360 trang

Sau khi đức Thế Tôn thị tịch 900 năm, Bồ tát Thế Thân, ở Ấn Độ, làm ra Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn và Luận này được tổ thứ nhất của tông Duy Thức, Tam tạng pháp sư Huyền Trang , đời Đường Thái Tông (năm 648) dịch từ Phạn văn sang Hán văn là sách căn bản nghiên cứu Tông Duy Thức .

Hết hàng