Ma Ha Chỉ Quán Pháp Môn Viên Đốn

96,000 VNĐ

Ma Ha Chỉ Quán Pháp Môn Viên Đốn
Nguyên Tác: The Great Calming and Contemplation Luận án Tiến Sĩ của Neal Donner & Daniel B. Stevenson
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch
Thiên Thai Trí Khải

NXB Phương Đông – 510  trang

Ma ha chỉ quán được thuyết bởi Đại sư Trung Hoa Trí Khái , Tổ sư tông Thiên Thai, và được môn đồ ghi lại. Trọng tâm của sách này là quy về khái niệm Chỉ và Quán , Tịch và Chiếu, một phương pháp hành trì Thiền phổ biến của Phật giáo Trung quốc và được dịch sang tiếng Nhật cũng trở thành nến tảng Thiên Thai Tông, Phật giáo Nhật Bản.

Tác phẩm Ma ha chỉ quán nguyên thủy gồm 10 chương, cũng là  Luận án Tiến sĩ của Neal Donner 1976 Đại Học Bristist Columbia, năm 1989 Daniel Stevenson đưa vào  Phật Học Đông Á và đồng thời được Đại Học Hawaii xuất bản.

 

Ma Ha Chỉ Quán Pháp Môn Viên Đốn
Ma Ha Chỉ Quán Pháp Môn Viên Đốn

96,000 VNĐ