Nguồn mạch tâm linh

117,000 VNĐ

Nguồn mạch tâm linh
Thích Nử Trí Hải –
Đúc kết mộ số bài Pháp thoại tại Thiền Viện Vạn Hạnh 1992 – 1995

NXB Hồng Đức 387 trang

15 bài Pháp thoại của Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải được ghi lại là các bài giảng về  pháp môn tu tập từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa, Từ Thiền đến Mật, chi tiết từ Thân Hành Niệm đến Sám Hối Hồng danh và tiến trình Bardo Thần Trung Ấm…

Bóng nguyệt lòng sông – Pháp thoại  1990 – 2000
Từ nguồn diệu pháp Pháp thoại 1970-2000
Nguồn mạch tâm linh – Pháp thoại 1992-1995

Nguồn mạch tâm linh
Nguồn mạch tâm linh

117,000 VNĐ