Nguồn thiền giảng giải

45,000 VNĐ

Nguồn thiền giảng giải
Thích Thanh Từ
NXB Văn Hóa Văn Nghệ – 350 trang

Tập sách này nguyên đề là “Thiền Nguyên Chư Thuyên Ðô Tập Tự”, là bài tựa của bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Ðô Tập (một trăm quyển) do Thiền sư Khuê Phong Tông Mật biên tập lời nói các thiền gia nói về nguồn cội yếu chỉ của Thiền Tông và diệu lý của Tam Tạng giáo điển. Sách này là then chốt của người tu thiền và kim chỉ nam của người học Phật.

Nguồn thiền giảng giải
Nguồn thiền giảng giải

45,000 VNĐ