Pháp Học người Cư Sĩ

60,000 VNĐ

Pháp Học người Cư Sĩ

Việt di6ch: HT. Thích Minh Châu
Cư sĩ Tịnh Nghiêm sao lục
NXB Hồng Đức – 275 trang

Trích lục và giảng giải các bài pháp trong kinh tạng Nikaya viết cho người Cư sĩ tại gia, các pháp tu học, bổn phận với gia đình, bổn phận  người nữ, về tài sản, cuộc sống, nhân duyên……

Pháp Học người Cư Sĩ
Pháp Học người Cư Sĩ

60,000 VNĐ