Sự tích Giới luật

35,000 VNĐ

Sự tích Giới luật

Thích nữ Trí Hải-
NXB:Hồng Đức -:bìa mềm- 220 trang

Sự tích giới luật được viết sau khi tham khảo:

  1. Tỳ kheo Ni giới, bản dịch của HT. Trí Quang
  2. Trung Bộ Kinh ba tập, bản dịch của HT. Minh Châu
  3. Bản dịch bộ “Tứ Phần Tỳ kheo ni Giới bản chú giải” hai tập của Ni sư Phật Oanh, (Thích Nừ Trí Hải dịch, 1975).
  4. Bản dịch bộ “Luật Ngũ phần” 30 quyển, trong Đại tạng kinh (dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1989).
  5. “Lenseignement monastique du Petit Véhicule” bản dịch cúa Thích Nữ Tuệ Dung.
Sự tích Giới luật
Sự tích Giới luật

35,000 VNĐ