Trí Quảng toàn tập – Bộ 7 cuốn

980,000 VNĐ

Trí Quảng toàn tập – Bộ 7 cuốn

NXB Hồng Đức – Bìa cứng , chữ nhũ vàng

Cuốn I: Nghi thức tụng niệm, Pháp ngữ
Cuốn II: Lược giải kinh Pháp Hoa
Cuốn III: Lược giải Kinh Hoa Nghiêm
Cuỗn IV: Lược giải kinh Duy Ma
Cuốn V: Lược giải kinh Đại Bảo Tích -Tập 1
Cuốn V(VI): Lược giải kinh Đại Bảo Tích -Tập 2
Cuốn VI (VII): Lược giải Kinh Bổn Môn Pháp Hoa – Kinh Dược Sư- Kinh A Di Đà

TRí Quảng toàn tập
Trí Quảng toàn tập – Bộ 7 cuốn

980,000 VNĐ