Dhammapada Pháp dẫn đến Niết bàn (Bộ 2 Cuốn)

156,000 VNĐ

DHAMMAPADA- PHÁP DẪN ĐẾN NIẾT BÀN (2 cuốn)

Trọn phẩm YAMAKA (388 trang) – Trọn phẩm CITTA (196 trang)
Tác giả: U Shwe Aung – Chuyển ngữ: Sư Hộ Giới
NXB Hội Nhà Văn – Hình thức: Bìa cứng

Trích Lời nói đầu
Dhammapada là một danh từ ghép gồm 2 từ “dhamma” và “pada”, “dhamma: pháp” nếu đứng riêng lẽ thì nó mang ý nghĩa bao gồm tất cả, không loại trừ bất cứ gì. Trong khi “Pada: Niết-bàn” là một cách gọi khác của Nibbāna: Niết-bàn vậy. “Dhammapada” nếu dịch chữ đó là “Pháp Niết-bàn”, còn nếu dịch ý nghĩa thì trong các sách xưa có rất nhiều nghĩa, tựu trung lại có 2 ý nghĩa chính đó là: “Nguyên nhân để thấy biết các pháp chân thật và những pháp dẫn đến Niết-bàn”. Như vậy, “Dhammapada nghĩa là nguyên nhân để thấy biết các pháp chân thật hoặc những pháp dẫn đến Niết-bàn”. Quả thật vậy, những bài kệ trong quyển “Dhammapadagāthā: Thi kệ dhammapada” này hầu hết khi nghe đức Phật thuyết giảng xong và tiến hành theo, người nghe đều chứng đạt Thánh đạo, Thánh Quả và Niết-bàn trở thành bậc Thánh nhân từ thấp đến cao trong giáo pháp của Ngài tùy theo pāramī của mỗi người. Những câu chuyện trong Dhammapada này đều xảy ra với những nhân vật có thật cùng thời với đức Phật, khác với những câu chuyện tiền thân thuộc về quá khứ. Đặc biệt hơn, những bài thi kệ này dù đức Phật thuyết giảng vì nhân duyên gì đi nữa, thì người nghe, hội chúng thính pháp ấy và tiến hành theo vẫn chứng đạt được Thánh đạo, Thánh quả và Niết-bàn trở thành bậc Thánh nhân trong Phật giáo cả.

Tích truyện Dhammapada đều được các Dịch giả trên khắp thế giới chuyển ngữ từ Pāḷi sang ngôn ngữ của dân tộc mình rất nhiều, trong tiếng Việt cũng vậy, nhiều Tác giả cũng đã dịch thuật với nhiều dạng khác nhau, tùy theo mỗi thời đại. Sở dĩ thi kệ và tích truyện của Dhammapada luôn sống động và thiết thực dù đã trải qua hơn 2600 năm, là vì nó hàm chứa trong mình không những pháp thế gian mà còn cả sự thật chân lý cao thượng và pháp hành giải thoát khổ đưa đến Niết-bàn, an lạc vắng lặng nữa.

Dhammapada
Dhammapada Pháp dẫn đến Niết bàn (Bộ 2 Cuốn)

156,000 VNĐ