Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

80,000 VNĐ

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Kim quang minh tối thắng vương kinh

Dịch:giả HT. Thích Trí Quang
NXB Tôn Giáo – Bìa cứng

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim ( Kim quang minh tối thắng vương kinh) dĩ nhiên đề cao sự hộ vệ của chư thiên, thiện thần ít thấy ở kinh khác, đó là Phạn vương, Đế thích, Thiên vương, Đại biện tài thiên nữ, Đại cát tường thiên nữ, Kiên lao địa thần, Bồ đề thọ thần, Chánh liễu tri đại tướng. Vị cuối cùng đấy là đại tướng thủ lãnh của bộ loại Dược xoa. Dược xoa là Kim cang quyến thuộc, trong Mật tông thÏ thống thuộc Kim cang tạng bồ tát (Phổ hiền bồ tát của Hiển giáo). Bộ loại Dược xoa mạnh, nhanh, bí mật, do nghiệp lực mà có cũng có, do nguyện lực mà có cũng có.

Bộ loại này được nói đến trong sự hộ trì kinh chú và người trì kinh chú, trong sự hộ vệ quốc gia và quốc dân.

Đặc điểm kinh này nói về thiên và thần là giữa họ với nhân loại có sự tương quan. Ấy là nhân loại sống theo chánh pháp thì họ được nhờ và họ hộ vệ. Phải chú ý sự tương quan này mới nói đến sự hộ vệ của chư thiên thiện thần.

Đương cơ của kinh này là Diệu tràng, một vị Bồ tát người thành Vương xá. Trong danh sách bồ tát loài người, thời Phật, phải kê thêm tên vị này. Và thật là dễ hiểu khi thấy đặc tính nhân bản rất rõ và nhất quán của kinh này.

 

 

 

Kinh Ánh sáng Hoàng Kim
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

80,000 VNĐ