Kinh Đại thừa nhập Lăng già

108,000 VNĐ

Kinh Đại thừa nhập Lăng già

Thiệt Xoa Nam Đà dịch Phạm văn sang Hán văn
Thích Nữ Trí Hải dịch Hán văn sang Việt văn – Tham khảo các bản dịch đời Ngụy, Tống và bản dịch Anh ngữ của D.T. Suzuki

Nhà xuất bản:Hồng Đức-:363 trang

Kinh Đại thừa nhập Lăng già
Kinh Đại thừa nhập Lăng già

108,000 VNĐ