Kinh Kim Cang giảng giải

25,000 VNĐ

Kinh Kim Cang giảng giải
Thích Thanh Từ
Tái Bản lần thứ mười
NXB Tôn Giáo – 280 trang

KInh Kim Cang được HT. Thích Thanh Từ giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu và các Thiền sinh ghi lại. Đọc toàn bộ kinh Kim Cang chúng ta thấy Phật phá sạch không còn một kiến chấp nào. đây là quả bom, là khối chật nổ mạnh làm nổ tung ngọn núi kiến chấp của chúng sanh…/

Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải

25,000 VNĐ