Lăng Già Bút Ký – Bộ 2 tập

215,000 VNĐ

Lăng Già Bút Ký – Bộ 2 tập
Đại sư Hám Sơn
Người dịch: Như Đức

NXB Phương Đông- bìa cứng 2 tập hơn 800 trang

Bản dịch này có tên” Quán Lăng già A bạt đa la Bảo kinh ký” có thể hiểu là “Ghi chú khi xem kinh Lăng già”. Đại sư Hám Sơn mỗi đoạn trong chánh văn lại có một bài ký để giải thích rõ ý nghĩa, được xem là bản chú giải . Theo chú giải xưa Lăng già (Lanka) là tên núi cũng gọi là tên thành nằm ở bờ biển phía nam, nơi đỉnh Diệu Phong mà trong kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài đồng tử gặp Tỳ kheo Đức Vân. Tương truyền kinh được Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Huệ Khả dùng làm ấn tâm đến thời Ngũ Tổ…

còn 1 hàng

Lăng Già Bút Ký - Bộ 2 tập
Lăng Già Bút Ký – Bộ 2 tập

215,000 VNĐ