Trường Bộ Giảng Giải

320,000 VNĐ

Trường Bộ Giảng Giải

Biên soạn: Bhik Samadhipunno Định Phúc
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức 2022
Bìa cứng trong hộp 702 trang

Trường bộ (Dighanikaya) là bộ thứ nhất trong năm bộ Nikaya của Kinh tạng Pali (Suttantapitakapali) gồm: Trường bộ (Dighanikaya), Trung bộ (Majjhimanikaya), Tương ưng bộ (Samyuttanikaya), Tăng chi bộ (Anguttaranikaya) và Tiểu bộ (Khuddakanikaya).

Trường (Digha) có nghĩa là dài, bởi vì căn cứ theo độ dài của các bài kinh mà các vị Kết tập sư đã sắp xếp vào một bộ (Nikaya) và hình thành Trường bộ (Dighanikaya). Thật ra, so với bốn bộ Nikaya còn lại. Trường bộ có số lượng kinh ít nhất và độ dày cũng ít nhất. Trong kinh Trung bộ có 112 bài, Tương ưng bộ có 7.762 bài, Tăng chi bộ có 9.552 bài, Tiểu bộ gồm ít nhất là 15 bộ nhỏ thì Trường bộ chỉ có 34 bải.

Trường bộ giảng giải
Trường Bộ Giảng Giải

320,000 VNĐ