Đại Sư Tinh Vân tự truyện

125,000 VNĐ

Đại Sư Tinh Vân tự truyện

Đổ Khương Mạnh Linh dịch

NXB Hồng Đức – 610 trang

Tự truyện của Đại Sư Tinh Vân, người khai sáng Phật Quang Sơn Đài Loan

Đại Sư Tinh Vân tự truyện
Đại Sư Tinh Vân tự truyện

125,000 VNĐ