Nơi Thiền Tông Mật Tông hội ngộ

65,000 VNĐ

Nơi Thiền Tông Mật Tông hội ngộ
Chogyam Trungpa – người dịch: Nguyễn Tiến Văn

NXB Hồng Đức – 215 trang

Sách này căn cứ trên hai hội thảo, đều mang nhan đề” Thiền Tông và Mật Tông” do Trungpa Rinpoche hướng dẩn vào năm 1974 tại Tail of the Tiger Buddhist Retreat Center/ Trung Tâm Tịnh Tâm Phật Giáo ở Barnet, và Boston, Massachusetts, Hoa kì.

Chúng ta có thể thực hành Thiền trong tinh thần của Mật Tông (Chogyam Trungpa)

 

Nơi Thiền Tông Mật Tông hội ngộ
Nơi Thiền Tông Mật Tông hội ngộ

65,000 VNĐ