Các bộ phái Phật giáo Tiểu thừa

65,000 VNĐ

Các Bộ phái Phật Giáo Tiểu Thừa ( Les Sectes Bouddhiques du Petit Vehicule)

Tác giả: Andre Bareau

Dịch giả: Pháp Hiền

595 trang

Mục tiêu của tác phẩm này, trước hết, là nhằm cung cấp những tư liệu và các hệ qui chiếu; dưới dạng nguyên thủy, đó chỉ là một loạt những ghi chú được đưa vào trong các bản Pháp dịch của các luận thư của Vasumitra, Bhavya và Vinitadeva. Trong sách này, các phần tổng quát trong các Chương và các giả thuyết khác nhau được rút ra từ việc nghiên cứu trực tiếp trên các tư liệu gốc nêu trên, đều không gì khác hơn các đề nghị, các luận đề, chờ đợi được phản biện, chứ không phải là các kết luận cố định. Chúng không có mục đích nào khác hơn là đưa ra các khía cạnh mới của một vấn đề cũ, và để từ đó đặt ra các câu hỏi mới….

 

Hết hàng