Dịch chú và đối chiếu các bản khác nhau về Dị Bộ Tông Luân Luận

50,000 VNĐ

Dịch chú và đối chiếu các bản khác nhau về Dị Bộ Tông Luân Luận

Tác gỉa: Huyền Trang
Việt Dịch và chú: Thiích Hạnh Bình – 278 trang

Là một trong những luận thư trong Hán tạng liệt kê đầy đủ nhất các quan điểm của 20 bộ phái Phật giáo xuất hiện khoảng sau hơn 100 đến 300 năm sau Phật Niết-bàn. Muốn biết rõ về quan điểm của các bộ phái Phật giáo trong giai đoạn chuyển tiếp từ Nguyên Thủy qua Đại Thừa, chúng ta không thể không nghiên cứu các nguyên nhân phân phái và những tư tưởng căn bản của các bộ phái.

Luận này do ngài Huyền Trang (602-664) đời nhà Đường dịch, số 2031 trong Sử Truyện Bộ, tập 49 trong 85 tập như ấn bản Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (ĐC), gồm 3844 chữ. 

di-bo-tong-luan-luan
Dịch chú và đối chiếu các bản khác nhau về Dị Bộ Tông Luân Luận

50,000 VNĐ