Nghiên Cứu Về 5 Việc Của Đại Thiên (Mahàdeva)

72,000 VNĐ

Nghiên Cứu Về 5 Việc Của Đại Thiên (Mahàdeva)

Tác giả: Thích Hạnh Bình
Nhà xuất bản: Phương Đông – 328 trang

Trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, sự kiện xuất hiện nhân vật Đại Thiên và 5 việc của ông là sự chuyển biến lớn của Phật giáo Ấn Độ, không chỉ thay đổi về hình thức sinh hoạt mà còn thay đổi về tư tưởng, nó là tiếng pháo khai cuộc cho sự cải cách Phật giáo.

Cách phân tích lý giải tư tưởng 5 việc của Đại Thiên trong tác phẩm này có một số điểm khác, không chỉ tổng hợp phân tích hai tác phẩm vừa đề cập mà còn đối chiếu tư tường 5 việc với tư tưởng Nikaya và A hàm. Qua đó mới thấy rõ quan điểm của Đại Thiên được xây dụng trên nền tảng tư tưởng của hai tạng kinh này, nhờ đó mới thấy sự phê phán của “Đại Tỳ Bà Sa” và “Kathãvatthu ” là không họp lý, mang tính chủ quan.

Nghiên Cứu Về 5 Việc Của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên Cứu Về 5 Việc Của Đại Thiên (Mahàdeva)

72,000 VNĐ

%d bloggers like this: