Nghiên Cứu Về 5 Việc Của Đại Thiên (Mahàdeva)

144,000 VNĐ

Nghiên Cứu Về 5 Việc Của Đại Thiên (Mahàdeva)

Tác giả: Thích Hạnh Bình
Nhà xuất bản: Hồng Đức  – 384 trang – Tái bản 2022

Trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, sự kiện xuất hiện nhân vật Đại Thiên và 5 việc của ông là sự chuyển biến lớn của Phật giáo Ấn Độ, không chỉ thay đổi về hình thức sinh hoạt mà còn thay đổi về tư tưởng, nó là tiếng pháo khai cuộc cho sự cải cách Phật giáo.

Cách phân tích lý giải tư tưởng của Đại Thiên trong tác phẩm này có một số điểm khác, không chỉ tổng hợp phân tích hai tác phẩm vừa đề cập mà còn đối chiếu tư tường 5 việc với tư tưởng Nikaya và A hàm. Qua đó mới thấy rõ quan điểm của Đại Thiên được xây dụng trên nền tảng tư tưởng của hai tạng kinh này, nhờ đó mới thấy sự phê phán của “Đại Tỳ Bà Sa” và “Kathãvatthu ” là không hợp lý, mang tính chủ quan và là nguyên nhân phân chia nội bộ Tăng già thành 2 phái Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ và các  trào lưu tư tưởng Phật học khác xuất hiện, hình thành tư tưởng Bộ phái và  hệ tư tưởng thuộc Đại thừa…

Lần tái bản này có sửa chữa , bổ sung một số chương tiết và phụ lục thêm . Tuy có sửa chữa nhưng vẫn giử nguyên quan điểm tư tưởng như lần xuất bản đầu tiên

 

Nghiên Cứu 5 việc Đại Thiên
Nghiên Cứu Về 5 Việc Của Đại Thiên (Mahàdeva)

144,000 VNĐ