Phật học khái luận

168,000 VNĐ

PHẬT HỌC KHÁI LUẬN

Tác giả: Thích Chơn Thiện
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Tái bản: 2023
Số trang: 542
Bìa mềm
Thượng tọa Thích Chơn Thiện đã trình bày Phật học qua nội dung Tam Bảo trong tập sách này với ba chương lớn: Phật, Pháp, Tăng.
Căn cứ trên các Kinh Nikàya và A-hàm với một phần ý nghĩa rút ra từ Kinh điển Bắc truyền, Thượng tọa đã trình bày Phật học một cách mạch lạc, rõ ràng, đồng thời cũng gợi lên những đường hường tư duy sâu sắc và đúng đắng để có thể phù hợp với nhiều đối tượng độc giá. Một đặc điểm khác nữa của tác phẩm là nêu được tính thực tiễn của Pháp áp dụng vào các ngỏ ngách của cuộc sống. Vi dụ về Tứ đế, sau khi nêu rõ ỷ nghĩa chính yếu, Thượng tọa còn chỉ ra cách ứng dụng Tứ đế vào đời sống cá nhăn, gia đình, xã hội, khiến người học giáo pháp hiểu rằng không phải chỉ thống thạo giáo lý là đủ mà điều quan trọng nhất là phải thực hành được ngay trong cuộc sống hằng ngày.
Vốn là một giảng sư của trường Cao cấp Phật học, Việt Nam và của nhiều khóa Phật học ở nhiều nơi trong nước, Thượng tọa Thích Chơn Thiện đã là soạn giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học có giá trị. Tôi nghĩ rằng cuốn Phật học Khái Luận này phản ánh một quá trình tu học nghiêm túc, một niềm tin tưởng sâu đậm đối với Phật giáo và một tấm lòng tha thiết khuyến tu đối với hết thảy mọi người; do đó, tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm này cùng chư độc giả.
Từ Đàm, mùa An cư, PL.2537
HT. THÍCH THIỆN SIÊU

Phật học khai luan
Phật học khái luận

168,000 VNĐ