Phật lý căn bản

225,000 VNĐ

Phật lý căn bản

Thích Đức Thắng
NXB Đà Nẳng – 604 trang

Trích LỜI NÓI ĐẦU
Trong suốt bốn mươi, lăm năm thuyết giáo của đức Bổn sư, sau khi Ngài diệt độ còn để lại cho chúng ta một gia tài Pháp ngữ đổ sộ, được các đệ tử của Ngài tuyên thuyết đọc tụng và ghi chép lại thành văn bản mãi cho đến ngày hôm nay, chúng ta biết được qua ba tạng giáo điển của Nam truyền và Bắc truyền thuộc hai hệ ngôn ngữ Sanskrit (Hán tạng) và Pãli (Pãli tạng). Hai tạng này hiện đang đại diện cho Phật giáo phát triển sau này là Đại thừa và Tiếu thừa. Những giáo pháp được đức Đạo sư nói không ngoài mục đích ban vui cứu khổ, đưa đến an vui Niết-bàn giải thoát, cho dù là thiên kinh vạn quyển được triển khai từ những lời dạy cơ bản của Ngài, nhưng vẫn không ngoài ý nghĩa của những lời dạy cơ bán từ đức Đạo sư qua Mười hai nhân duyên, Bốn sự thật cùng Ba mươi bảy phấm trợ đạo. Ớ dãy chúng tôi gắng trình bày một cách tống hợp qua hai quan điểm Đạì và Tiếu thừa theo sự chứng đắc và ngộ giải của họ, những chỗ đổng dị tùy thuộc vào căn cơ nhận thức họ mà lý giải những giáo lý cơ bán này. Thập nhị nhàn duyên Ngài đã khám phá ra nguyên nhân chinh yếu cúa vòng tròn sinh khởi và huỷ diệt đau khổ cua sinh tử luân hổi. Theo phương pháp quán thuận nghịch. tức là cách quán lưu chuyến và hoàn diệt của Thập nhị nhân duyên…

Phật lý căn bản
Phật lý căn bản

225,000 VNĐ