Tam Tông Luận

130,000 VNĐ

Tam Tông Luận

Bao gồm: Trung Luận – Thập Nhị Môn Luận – Bách Luận

Tác giả: Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Đề Bà
Tam tạng Pháp sư Cưu ma La Thập

Việt Dịch; Cư Sĩ Nguyên Huệ (Đào Nguyên)

 

Tam-tong-luan
Tam Tông Luận

130,000 VNĐ

%d bloggers like this: