Thai tạng giới Man Đà La

126,000 VNĐ

Thai tạng giới Man Đà La
Gabha Dhatu Mandal
Huyền Thanh dịch

NXB Phương Đông – 715 trang

Thai tạng giới là một một trong hai giới của Mật giáo, cũng đối xứng với Kim cang thừa (Vjara dhatu). Trong Ph1ap tu của Mật gió dùng Thai tạng giới Đại Nhật Như lai lam Bản tôn để cúng dường Pháp tu của c1ac Tôn trong Thai tạng Man Đà La. Cùng đối xứng với Kim Cương Giới pháp. Xưng đủ là Đại Bi Thai Tạng

Thai tạng giới Man Đà La
Thai tạng giới Man Đà La

126,000 VNĐ