Thiền Nguyên Thủy Thiền Phát Triển

25,000 VNĐ

Thiền Nguyên Thủy Thiền Phát Triển

Nhiều tác giả
Viện Nghiên Cứu Phật học
NXB Tôn Giáo – 295 trang

Một cuốn sách giới thiệu những nét cơ bản của Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát triển ( Như Lai Thiền, Tổ sư Thiền)

Thay Lòi Tựa

Cuộc hội thảo về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Tổ Sư. do Ban Phật giáo chuyên môn và Phật giáo Vệt Nam thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học tổ chức , có để lại các bài phát biểu của Hòa thượng Viện Trưởng và những người lãnh đạo hai Ban. Chúng tôi xin phép cho in để lưu hành nội bộ, vì đều những tài liệu tham khảo có lợi cho sự nghiệp xây dựng một nền Thiền học Việt Nam. Tập sách này có 2 phân:

Phần một gồm các bài phát biểu chính thức cuộc hội thảo.

Phần hai là phần phụ lục gồm một số các bài do chúng tôi soạn và sưu tầm, trong thời gian tiếp theo cuộc hội thảo, tức là từ 1994 cho đến nay.

Cuối cùng chúng tôi xin tri ân Văn phòng Viện liên Cứu Phật Học Việt Nam, ghi nhận công đức Sư cô Hồng Liên và Quàng Thảo đã đánh vi tính loàn chình bản thảo, nhà xuất bản và nhà in đã làm dù thù tục xuất bản và tô chức in ấn hoàn hảo.

Minh Chi

(Viện Nghiên Cưu Phật Học Việt Nam)

Thiền Nguyên Thủy Thiền Phát Triển
Thiền Nguyên Thủy Thiền Phát Triển

25,000 VNĐ