Tổng quan bốn bộ A hàm

120,000 VNĐ

Tổng quan bốn bộ A hàm
Thích Nguyên Hùng biên soạn

NXB Hồng Đức | 448 trang

Kinh A Hàm là bộ kinh nội hàm những giáo lý căn bản từ Ba pháp ấn, Mười hai nhân duyên, Tứ đế, và Bát chánh đạo, sách là Tồng quát về lịch sử hình thành và toát yếu  4 bộ kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng nhất A Hàm

Hết hàng