Triết Học Phật Giáo Ấn Độ Và Tích Lan

180,000 VNĐ

Triết Học Phật Giáo Ấn Độ Và Tích Lan

Tác giả: Arthur Berriedale
Dịch giả: Thích Thiện Chánh
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức -570 trang

Trong tác phẩm này, ông khảo sát một số tư tưởng đã được chấp nhận, chứng minh đức Phật Thích-ca Mâu-ni không phải thuộc chủ nghĩa Lý tính, mà là một bậc thầy sáng lập Phật giáo, tuyên thuyết giáo lý, tương tác và điểu chỉnh một số tư tưởng đương thời; liên hệ với truyển thống Phật giáo ở Tích Lan, thảo luận nhiểu quan điểm giáo lý dựa vào kinh điển tiếng Pali và nguổn tư liệu của các bộ phái Phật giáo. Đổng thòi tác giả thảo luận quan điểm của những vị tổ sư sáng lập các bộ phái Phật giáo, giáo nghĩa Phật giáo phát triển, tạo thành hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh trong những trường phái vế sau.
Đương nhiên, đây là một tác phẩm cực kỹ giá trị cho sinh viên nghiên cứu Phật học, giúp họ chứng minh những diéu còn bị che lấp bởi thời gian. Có lẻ cũng giúp cho khoa Triết học ở các trường Đại học mở ra tầm nhìn mới không chỉ hạn chế trong phạm vi vùng miến tự hào của chúng ta.
Kenneth Saunders Berkeley, California

Triết học Phật giáo Ấn Độ Tích Lan
Triết Học Phật Giáo Ấn Độ Và Tích Lan

180,000 VNĐ