Con đường cổ xưa

75,000 VNĐ

Con đường cổ xưa

Piyadassi Thera
TK Pháp Thông dịch
Theravasa Phật giáo Nguyên Thủy

NXB Hồng Đức 433 trang

Trích Lời Giới Thiệu
Con đường cổ xưa giúp người học Phật tập chú vào những điểm giáo lý cốt lõi nhất đa được tất cả các Tông phái công nhận như là điểm chung và thuần túy nhất của đạo Phật. Thong suốt được những điểm giáo lý này có thề được xem như đã thâm nhập toàn bộ  con đường giác ngộ giải thoát của đức Phật. Nhưng đây cũng chỉ  được trình bày chỉ là phần giới thiệu cơ bản, còn phần khám phá thực chứng chính là hứng thú dành cho sự ngạc nhiên cho những ai muốn tìm chân lý

Hết hàng