Nghi thức tu học Nikaya

40,000 VNĐ

Nghi thức tu học Nikaya
Thích Minh Thành
Chơn Tín Toàn
Đạo tràng  Nikaya

NXB Hồng Đức – Bìa cứng 167 trang

Sách Nghi thức tu học Nikaya này là những tinh hoa, cốt lõi, trí tuệ, nền tảng trong sự tu học Phật pháp, từ sự bắt đầu cho đến kết húc trong quá trình tu tập PHÁP HỌC- PHÁP HÀNH.Tất cả những gì biên soạn nơi đây đều y cứ vào những lời dạy gốc, nguyên chất giáo pháp của Đức Phật từ trong kinh tạng Nikaya. Bốn sự thật về cuộc sống hay bốn thánh trí về Ngủ Uẩn là những tinh hoa trí tuệ, nền tảng, cội gốc của sự tu tập để hành giả thâm nhập vào Thánh đạo, Thánh trí và Thánh quả

 

Hết hàng