Giảm giá!

Các bộ phái Phật giáo Tiểu thừa

65,000 VNĐ 60,000 VNĐ

Các Bộ phái Phật Giáo Tiểu Thừa ( Les Sectes Bouddhiques du Petit Vehicule)

Tác giả: Andre Bareau

Dịch giả: Pháp Hiền

595 trang

Mục tiêu của tác phẩm này, trước hết, là nhằm cung cấp những tư liệu và các hệ qui chiếu; dưới dạng nguyên thủy, đó chỉ là một loạt những ghi chú được đưa vào trong các bản Pháp dịch của các luận thư của Vasumitra, Bhavya và Vinitadeva. Trong sách này, các phần tổng quát trong các Chương và các giả thuyết khác nhau được rút ra từ việc nghiên cứu trực tiếp trên các tư liệu gốc nêu trên, đều không gì khác hơn các đề nghị, các luận đề, chờ đợi được phản biện, chứ không phải là các kết luận cố định. Chúng không có mục đích nào khác hơn là đưa ra các khía cạnh mới của một vấn đề cũ, và để từ đó đặt ra các câu hỏi mới….

 

Mô tả

LỜI TA

Các bộ phái Tiểu thừa là một khu vực còn ít được biết đến trên cánh đồng bao la của những nghiên cứu Phật học, mặc dầu đã có các công trình sáng giá của Bà Rhys Davids và các Ông Aung, Demiévilie, Hiramatsu, La Vallée- Poussin, Masuda, Oyama, Teramoto, Walleser, v.v… trên các tư liệu nền tảng như Kathâvatthu (Thuyết Sự luận), Vibhâsâ (Tỳ-bà-sa), các luận thư của Vasumitra, Bhavya và Vinĩtadeva, cùng với các tác phẩm của Khuy Cơ và của Paramârtha.

Đến nay, chỉ có Ông N.Dutt, trong một tác phẩm mới ra đời, đã cố thu thập những dữ-kiện rãi rác, đối chiếu những dữ kiện ấy và rút ra một số kết luận. Vì những khó khăn của thời kỳ sau chiến tranh, công trình đáng quí này chỉ mới đến với chúng tôi trong thời gian gần đây, khi mà các nghiên cứu riêng của chúng tôi đã đi khá xa. Để không phải bỏ rơi thành quả của các nghiên cứu này và để không phải viết một quyển sách có cùng chỗ sử dụng với sách của ông Dutt, chúng tôi đã phải giải quyết bằng cách mở rộng phạm vi cho công trình nghiên cứu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã đưa vào sách này phần cơ bản của các luận giải, làm sáng tỏ ý nghĩa thường rất mù mờ của những dữ liệu nguyên bản.

Quả là rất khó khăn, trong tình trạng hiện nay của kiến thức chúng ta trên những tư liệu Phật giáo, và bởi lý do rất phân tán của chúng, để thực hiện một nghiên cứu thực sự thấu đáo. Không dám nghĩ là đã đạt dược lý tưởng này, tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng tối đa để tiến đến đó, trong khả nâng có thể. Chúng tôi đã phải quyết định làm một cuộc khai quật tư liệu dài dẵng, nhưng khá thường xuyên, chỉ dẫn tới thất vọng. Ngoại trừ vài trường hợp hiếm hoi là các bản dịch thực sự có giá trị, phần lớn còn lại chúng tôi sử dụng các bản nguyên ngữ, với các bản dịch làm phương tiện kiểm soát…

ANDRÉ BAREAU

 

MỤC LỤC

Lời tựa

Dẫn nhập

Thư mục

Các chữ viết tắt

Phần một: Tổng Quan

Ch. I: Sự hiện hữu và phả hệ của các Bộ phái Phật giáo Tiểu thừa

Ch. II: Sự xuất hiện của các Bộ phái

Ch. III: Sự bành trướng của Phật giáo và phần bố địa lý của các Bộ phái

Ch. IV : Các nguyên nhân của sự phân ly và những quan hệ giữa các Bộ phái

Phần hai: Các Bộ phái

Ch. I: Đại Chúng bộ

Ch. II: Xuất Thế bộ

Ch. III: Nhất Thuyết bộ

Ch. IV: Kê Dận bộ hay Khôi Sơn bộ

Ch. V: Đa Văn bộ

Ch. VI: Thi Thiết bộ

Ch. VII: Chế Đa hay Thiêng Sơn Trú bộ

Ch.VIII: Các học phái Andhaka

Ch.IX: Đông Sơn Trú bộ hay Bắc Sơn Trú bộ

Ch.X: Tây Sơn Trú bộ

Ch.XI: Vương Sơn Trú bộ

Ch.XII: Nghĩa Thành bộ

Ch. XIII: Trưởng Lão bộ

Ch. XIV: Tuyết Sơn Trú bộ

Ch. XV: Độc Tử bộ

Ch: XVI: Chính Lượng bộ

Ch. XVII: Pháp Thượng bộ

Ch. XVIII: Hiền Trụ bộ

Ch. XIX: Mật Lâm Sơn Trú bộ

Ch. XX : Nhất Thiết Hữu bộ – Phái Chính thống

Ch. XXI: Tân Nhất Thiết Hữu bộ

Ch. XXII: Kinh Lượng bộ hay Thuyết Chuyển chấp bộ

Gh. XXIII: Tổng Lượng bộ

Ch. XXIV: Phân Biệt Chấp bộ

Ch. XXV: Hóa Địa bộ hay Di-sa-tắc bộ

Ch. XXVI: Pháp Tạng bộ

Ch. XXVII: Ẩm Quang bộ hay Thiện Tuê’ bộ

Ch. XXVIII: Hoàng Y bộ

Ch. XXIX : Thượng Tọa bộ – Phái Đại Tịnh Xá

Ch. XXX : Vô Úy Sơn Trú bộ hay Pháp Minh bộ

Ch. XXXI: Thắng Lâm Sơn Trú bộ

Ch. XXXII: Thuyết Nhân Chấp bộ

Ch XXXIII: Các học phái Uttàrâpathaka

Ch XXXIV : Phát Triển bộ

Phụ lục

Phụ lục I: Đảng phân loại các điểm tranh luận

Phụ lục II: Những tương quan giáo thuyết giữa các bộ phái

Phụ lục III: Các nguồn gốc của Phật giáo Đại thừa

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…