Giảng giải Kinh Bát Nhã

75,000 VNĐ

[acf field=”tac_gia” post_id=”1566″]

[acf field=”dich_gia” post_id=”1566″]

[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1566″]

Tác phẩm “Giảng giải Kinh Bát-nhã” vốn là “Kinh Bát-nhã giảng ký” là tập thứ nhất của bộ “Diệu Vân Tập” (24 tập) của Hòa thượng. Nội dung tác phẩm này gồm hai phần, phần một chuyên giảng giải “Kinh Kim cang Bát-nhã Ba-la-mật-đa” và phần hai giảng giải về “Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh”, với cách phân tích giảng giải của ngài rất rõ ràng sâu sắc, tuy là bài giảng, nhưng không thiếu tính học thuật, đáng cho chúng ta học tập. Vì tác phẩm này không phải do chính ngài viết, mà là những bài thuyết giảng, được những người đệ tử ghi lại, sau đó biên tập thành sách, do đó thiếu phần chú thích, dĩ nhiên không thể sánh với những tác phẩm do chính Ngài viết, có những đoạn văn tối nghĩa, ý tứ rời rạc. Để người đọc không bị chướng ngại về mặt nghĩa lý, người dịch đã chọn cách dịch ý.

Hết hàng