Tiến trình giải thoát

27,000 VNĐ

Tiến trình giải thoát

Thích Hạnh Bình
Nhà Xuất bản Hồng Đức – 230 trang khổ nhỏ

A la Hán là quả vị cao nhất trong 4 thánh quả trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng trong thời Kỳ Phật giáo Đại thừa được xem như quả vị Thanh Văn, muốn chứng quả vị Phật còn phải trải qua một thời gian tu tập . Sự dị biệt qua các thời kỳ Phật giáo này được trình bày trong Nghiên cứu Khái niệm A-la-hán trong Lịch sử Phật giáo Ấn Độ
Cuốn sách nhỏ “Tiến trình giải thoát ”  với nội dung chuyên đề giải thích tiến trình tu tập của đức Phật được trích trong trong Thánh điển Nikaya. Giải thoát là giải thoát cái gì, có lộ trình như thế nào đến khi thánh tựu quả vi A la hán

Tiến trình giải thoát

27,000 VNĐ