Thiền Căn Bản

25,000 VNĐ

Thiền Căn Bản
Đại sư Trí Khải
Thích Thanh Từ soạn dịch

NXB Hồng Đức 250 trang

Tập sách gồm 3 quyển: Tọa Thiền tam muội của Samgharakasa, Pháp yếu tu tập tọa thiền chỉ quán Lục diệu pháp môn của Đại sư Trì Khải, in chung lại để tên là Thiền căn bản.
Đây là phương pháp tu thiền có thứ lớp vững chắc được căn cứ trong các kinh Phật dạy theo thứ tự từ thấp đến cao. Bất cứ người nào cũng tu được, nếu cố gắng và bền chí…
Trích Lời Nói Đầu Thích Thanh Từ (1968)

Thiền Căn Bản
Thiền Căn Bản

25,000 VNĐ