Kinh điển Phật giáo – Nguồn gốc phát triển và lưu truyền

102,000 VNĐ

Kinh điển Phật giáo – Nguồn gốc phát triển và lưu truyền

Kōgen Mizuno
Thích Thiện Chánh dịch
NXB Thuận Hóa – 432 trang

LỜI NGƯỜI DỊCH
Nói đến lịch sử Phật giáo cũng là nói đến lịch sử truyền bá và phiên dịch kinh điển. Tác phẩm Kinh điển Phật nguồn gốc, phát triển và lưu truyền cùa Giáo su Kogen Mizuno giải thích chi tiết về quá trình hình thành kinh điển ở Ấn Độ và các nước Trung Ả. sự nghiệp phiên dịch kinh điển, sao chép và in ấn kinh điển dicở Trung Quốc và Nhật Bản.
Hai chương đầu giái thích tổng quát về kinh điển Phật giáo. sự hình thành kinh điền nguyên thủy bao gồm cá kinh điển Đại thừa đã xuất hiện rất sớm má chúng ta biết ngày nay. Hai chương tiếp theo trinh bày nguồn gốc kinh điển dược phiên dịch sang liêng Trung Ouốc. vốn được lưu hãnh ở các nước Đông Á và Đông Nam Ả như Triều. Nhật, Hàn và Việt Nam qua nhiều sắc thái khác nhau…

Do vị trí quan trọng của Trung Quốc trong lịch sử Phật giáo – là quê  nương của những nhà phiên dịch kinh điển lỗi lạc nhất và những nhà tư tưởng Phật giáo thời kỳ đầu cũng như hầu hết các tông phái Phật giáo Đại Thừa   truyền cho đến ngày nay-vì thế sự nghiệp truyền bá  kinh điền sang Trung Quốc trở thành một câu chuyện vô cùng hấp dẫn và mang yếu tố quyết định, ở đây đặc biệt liên quan đến những khó khăn và cống hiến to lớn của những nhà phiên dịch kinh điển Phật giáo Trung Quốc và những nhà hành hương chiêm bái phát nguyện nhập Trúc cầu pháp, thỉnh kinh để mang về Trung Quốc, từ đó thôi thúc các cao tăng thạc đức thành lập nhiều tông phái và tiến hành biên tập Đại tạng kinh Phật giáo tiếng Trung Quốc. Phải công nhận rằng, đây là Ba tạng giáo lý Phật giáo lớn nhất hiện nay.

Kosei Publishing

Kinh điển Phật giáo
Kinh điển Phật giáo – Nguồn gốc phát triển và lưu truyền

102,000 VNĐ