Giải mã Thiền định và Giải thoát

270,000 VNĐ

Giải mã Thiền định và Giải thoát – Chìa khóa chứng ngộ của Đức Phật

Thích Đồng Hằng trước tác- Thích Vạn Lực- Đặng Ngoc Diệp dịch

NXB Dân Trí – Bìa cứng – 539 trang

Sách là phiên bản tinh gọn của luận án Tiến sĩ của tác giả  và cũng là giáo trình của Học viện Phật giáo chủ yếu trích dẫn và chú giải từ Tam tạng kinh điển Pali để người đọc hiểu được quá trình Đức Thích Ca Mâu NI Như Lai tu tập thành đạo, rồi hướng dẫn thiền định và đạo giải thoát cho các đệ tử sau này….

Hết hàng