Thập Mục Ngưu Đồ

45,000 VNĐ

Thập Mục Ngưu Đồ

Thiền Sư Quảng Trí
Trần Đình Sơn dịch và Chú Thích

NXB Hồng Đức 252 trang

Tái Bản lần thứ 4

Ngài Quảng Trí đã luận giải mười bài thi tụng củd thiền sư Phổ Minh, lời văn rất sáng sủa, ý nghĩa rất uyên bác, chú trọng thức tỉnh lòng người học tu đúng chánh pháp, như ngài nói: “Lập luận không phải quý chỗ đàm luận rỗng tuếch vộ bố, mà quý chính là ờ lời nhăc nhở, cảnh tỉnh người đời.” Thật vậy, đọc ngài ta mới thấy chỗ dụng tâm tha thiết đó. Ngài lại được nhà vua đương thời tới chùa thăm viếng, hỏi chỗ hành trì mà viết ra văn bản giải luận này đế trình bày với nhà vua. Như vậy, chứng tỏ ngài cũng là một vị thiền sư thạch trụ chốn tòng lâm. Tuy không được như ngài thiền sư Chân Nguyên đương thời từng được vua Lê Dụ Tông phong chức Quốc sư và có một vị trí sáng chói trong lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài thời đại Lê Dụ Tông.”…
Thích Thiện Siêu

(trích Lời giới thiệu)

còn 1 hàng

Thập Mục Ngưu Đồ Trần Đình Sơn
Thập Mục Ngưu Đồ

45,000 VNĐ