Phone: 0929634546
Fax: nhasachpg@gmail.com
Address: 750 Nguyễn Kiệm, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tủ Sách PG