Tịnh Độ Đại thừa Tư Tưởng luận

40,000 VNĐ

Tịnh Độ Đại thừa Tư Tưởng luận

HT. Thích Đức Niệm
NXB Tôn Giáo -260 trang

Pháp môn Tịnh Độ là một trong muôn ngàn pháp môn tu. Như Phật dạy chúng sanh ở vào thời đại cách Phật đã lâu xa., căn tánh hữu lậu sâu dày, phước mỏng huệ thô, năng lực yếu kém thì pháp môn Tịnh Độ là thích hợp, dùng tự lực nương vào tha lực để tạo sức mạnh tu hành kiên cố đạt đến giải thoát…

 

Tịnh Độ Đại thừa Tư Tưởng luận
Tịnh Độ Đại thừa Tư Tưởng luận

40,000 VNĐ