Hồi Tránh Luận

110,000 VNĐ

Hồi Tránh Luận

Tác giả: Nāgārjuna (Long Thọ)
Dịch và Chú giải: Lê Tự Hỷ;
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Bìa mềm 236 trang:

Tác phẩm Hồi Tránh Luận Vigrahavyãvartanĩ  là một trong những công trình tiêu biểu nhất cùa Nãgãrjuna (Long Thọ) trình bày tất cả những đặc thù về cách lập luận, mà trên hết là tính nhất quán không thể lay chuyển được của ông về ý tưởng phát sinh phụ thuộc của mọi sự vật. Phép biện chứng được ông xem là cách tốt nhất để bác bỏ những phê bình của đối thủ, chỉ ra những mâu thuẩn nội tại trong ý tưởng của đối thủ và dùng cái ngay cái logic của chính người ấy đế chống lại người ấy…

Dù là một công trình phụ của Nãgãrjuna, nhưng nó chiếm một vị trí đặc biệt trong tư tưởng của trường phái Trung Quán vì nó không những minh họa một cách đáng trân trọng những phương pháp biện chứng của Nãgãrjuna dùng, mà nó còn làm sáng tỏ ý tưởng về Tính Không (Sunyatã, Voidness), cái đặc tính mà thường bị hiểu lầm quá nhiều, không những trong thời hiện đại và ở nước ngoài, mà ở chính tại Ấn Độ, và ngay trong thời đại của chính Nãgãrjuna.

 

Hết hàng