Long Thọ Hồi Tránh Luận

144,000 VNĐ

Long Thọ Hồi Tránh Luận

Căn Bản Tri Thức Luật Phật Giáo – Vigrahavyavartani The End of Disputation
Vũ Thế Ngọc
NXB Hồng Đức – 250 trang

Hồi Tránh Luận (Vigrahavyavartani- krita) là luận quan trọng của Long Thọ để chấm dứt các luận thảo về Trung Luận (Madhyamakakãritã). Theo các đại sư Trung Quán thì Trung Luận, Hồi Tránh Luận và Thất Thập Không Tính Luận (sũnyatãsaptati) là ba luận cơ bản của Long Thọ viết nhắm vào giới trí thức thượng thủ trong thời đại của ngài và đã làm thành cơ sỏ triết học cho tất cả các tông môn Phật giáo Đại thừa phát triển sau đó. Luận Hồi Tránh không chỉ trả lời thính chúng về những thắc mắc cuối cùng về giáo lý Trung Quán mà còn đề cập rõ hơn về một sổ đề tài về tri thức luận (Epistemology) hay triết học ngôn ngữ (philosophy of language) mà Trung Luận đã phác họa …

Long Thọ Hồi Tránh Luận
Long Thọ Hồi Tránh Luận

144,000 VNĐ