Đạo Phật và Khoa học

48,000 VNĐ

Đạo Phật và Khoa học
Những luận chứng, đối chiếu, so sánh giữa khoa học và kinh tạng
Nguyên tác Đức Ngữ: Paul Dahlke Ph.D
Dịch Anh Ngữ: Tỳ Kheo Silacara
Dịch Việt Ngữ: Huỳnh Ngọc Chiến

NXB Phương Đông – 365 trang

Đạo Phật và Khoa học
Đạo Phật và Khoa học

48,000 VNĐ