Đức Phật trên cõi phù du

110,000 VNĐ

Đức Phật trên cõi phù du

Tác giả Đường về lối cũ chùa xưa   Thích Phước An

NXB Phụ Nữ Việt Nam – 328 trang

Trích Lời nói đầu)…Trong tập sách này ngoài những bài viết về Đức Phật và các tác giả có liên hệ đến Đức Phật thì trong phần phụ lục còn có hai bài viết về các ngôi chùa nơi rặng núi quê nhà của tôi, nghĩa là những nơi mà tôi đã bắt đầu cho cuộc hành trình đi tìm lại cái “Cố quận” xa xôi mà tôi đã quên mất đường trở về đó, theo cách nói của Bùi Giáng.

Giọt mù sương cố quận
Bước chân về dặm xa
Xa vời bóng Thích Ca
Con đi từ ngõ hẹp
Con đi từ nhớ mong
Một con đường đi vòng
Đến bên chân rừng núi
Con ngồi bên bờ suối
Kính tặng một bài thơ.

Đức Phật trên cõi phù du
Đức Phật trên cõi phù du

110,000 VNĐ