Soi sáng thực tại

110,000 VNĐ

Soi sáng thực tại
Viên Minh
Bút ký Trà Đạo Bửu Long

NXB Hội Nhà Văn – Bìa cứng – 335 trang

Những câu hỏi và trả lời  trong Trà Đạo Bửu Long 20160- 2017
Một phen buông hét ngôn từ
Buông luôn cả một chữ như trên đầu
Thong dong thực tại nhiệm màu
Niết bàn, sinh tử biển dâu khác gì
Các tác phẩm khác về Thực tại
Chân như Thực tại
Khai thị Thực tại – về 4 sự thật

Soi sáng thực tại
Soi sáng thực tại

110,000 VNĐ